ZAŁĄCZNIK III REGULAMINU PRZEWOZY.PL

Polityka Prywatności

 

Niniejszy dokument stanowi integralną część Regulaminu Serwisu internetowego PRZEWOZY.PL

Polityka Prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników Serwisu PRZEWOZY.PL

 

INFORMACJE OGÓLNE:

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://przewozy.pl jest POLMARKET.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Poznańskiej 20B, 65-137 Zielona Góra, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000742570,NIP: 9731059426, REGON 380872518, zwana dalej „OPERATOREM”.

2. Inspektorem Ochrony Danych w POLMARKET.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Zielonej Górze jest Ewa Hassa, kontakt poprzez e-mail: iod@polmarket.pl.

3. OPERATOR uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu internetowego PRZEWOZY.PL oraz obowiązującymi przepisami prawa.

4. OPERATOR uzyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkowników Serwisu poprzez dobrowolne wypełnienie przez nich formularza podczas rejestracji Konta Użytkownika na stronie internetowej https://przewozy.pl. Dodatkowe dane osobowe dotyczące Użytkowników Serwisu, np. w zakresie adresu zamieszkania lub numeru NIP, OPERATOR otrzymuje od Użytkowników w związku z realizacją transakcji sprzedaży. Dane osobowe Użytkowników uzyskiwane są również w związku ze składanymi reklamacjami.

5. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej: „RODO”, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

6. Korzystanie z Serwisu PRZEWOZY.PL możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami Regulaminu Serwisu PRZEWOZY.PL

 

CEL PRZETWARZANIA:

1. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez PRZEWOZY.PL w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://przewozy.pl oraz aplikacji mobilnej oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak Zakładanie Konta, zamieszczanie lub przeglądanie Ogłoszeń i wykonywanie innych działań.

2. OPERATOR przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu zapewnienia funkcjonalności Serwisu zgodnie z jego Regulaminem, a w szczególności umożliwienie Użytkownikom zarejestrowania się w Serwisie, kontaktu ze Serwisem oraz zapewnianie obsługi Konta i transakcji Użytkownika, w tym rozwiązywanie problemów technicznych.

3. OPERATOR przetwarza dane osobowe pozyskane od Użytkowników w ramach publikowania Ogłoszeń, wystawianych opinii, odpowiedzi na zapytania wysłane przez formularz kontaktowy, edycji danych Konta, edycji danych do faktur VAT.

4. OPERATOR przetwarza dane osobowe Użytkowników także dla swoich celów marketingowych, co oznacza w szczególności promowanie usług poprzez prezentowanie Użytkownikom dopasowanych do ich zainteresowań ofert oraz promocji. W tym celu OPERATOR dokonuje czynności profilowania. Profilowanie przez OPERATORA nie ma wpływu na prawa lub wolności Użytkowników.

5. OPERATOR przetwarza dane osobowe Użytkowników także w następujących celach:

a) przeprowadzania badań i analiz Serwisu PRZEWOZY.PL między innymi pod kątem funkcjonowania Serwisu, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;

b) zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Serwisu internetowego PRZEWOZY.PL oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;

c) obsługi reklamacji;

d) organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Użytkownicy mogą wziąć udział;

e) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych;

f) zapewnienia obsługi usług płatniczych, wykonania płatności prowizji z tytułu Transakcji w Serwisie PRZEWOZY.PL, zabezpieczenie płatności, windykacja należności;

6. W przypadku wyrażenia odrębnej, dobrowolnej i świadomej zgody na otrzymywanie Newslettera lub na komunikację handlową drogą elektroniczną i/lub telefoniczną, OPERATOR będzie wykorzystywać adres e-mail i/lub numer telefonu Użytkowników, w celu przedstawienia im swojej aktualnej oferty handlowej.

 

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH:

1. OPERATOR przetwarza lub będzie przetwarzał następujące dane Użytkowników za pośrednictwem Serwisu:

a) Dane Konta i dane profilowe: utworzenie Konta przez Użytkownika może wymagać podania informacji identyfikujących Użytkownika, w tym jego danych kontaktowych. Takie dane mogą obejmować np. jego adres e-mail, hasło do konta. Zgodnie z dokonanym przez siebie wyborem, Użytkownicy mają możliwość utworzenia w ramach Konta profilu, który zawierać może także inne dane, na przykład: imię nazwisko, adres zamieszkania, hasło do konta Użytkownika, numer telefonu, dane firmowe takie jak NIP (dla firm), nazwa firmy, siedziba firmy oraz zdjęcia umieszczone przez Użytkownika w Serwisie PRZEWOZY.PL.

b) Transakcje: OPERATOR w ramach Serwisu PRZEWOZY.PL może przetwarzać informacje stanowiące dane osobowe Użytkownika, umożliwiające Kupującemu i Sprzedającemu zawarcie umowy, przesłanie wiadomości, komunikowanie się z innymi Użytkownikami i dokonywanie płatności za usługi świadczone przez OPERATORA, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, nazwa firmy (jeżeli osoba fizyczna ją prowadzi), numer NIP (dla firm), adres e-mail, numer telefonu, dane dotyczące karty płatniczej lub kredytowej –w zależności od wybranej metody płatności, bank i numer rachunku bankowego, z którego dokonywano płatności, historia transakcji, adres IP, informacje o urządzeniu, z którego Użytkownik korzysta odwiedzając stronę internetową https://przewozy.pl (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu), historia komunikacji z OPERATOREM, reklamacje, dodatkowe informacje o Użytkowniku zawarte w korespondencji e-mail lub przedstawione w rozmowie telefonicznej oraz zgody.

c) Obsługa Użytkownika: OPERATOR w ramach Serwisu PRZEWOZY.PL może gromadzić i w inny sposób przetwarzać dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi Użytkownika. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem (np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez niego pytania), ale także do zrealizowania jego prośby, rozpatrzenia reklamacji. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika. OPERATOR będzie także uprawniony do pozyskiwania innych danych osobowych dotyczących komunikacji z Użytkownikami, np. informacji zwrotnych ze strony Użytkowników.

d) Formularz kontaktowy: OPERATOR w ramach Serwisu PRZEWOZY.PL może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z PRZEWOZY.PL oraz ze Sprzedającymi za pośrednictwem dostępnych narzędzi, w tym formularza kontaktowego dostępnego w ramach Serwisu PRZEWOZY.PL. Dane te są niezbędne do umożliwienia OPERATOROWI kontaktu z Użytkownikami, ale także umożliwienia Użytkownikom kontaktu z innymi Użytkownikami, w celach związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem Serwisu PRZEWOZY.PL. Udostępniany formularz kontaktowy nie służy do prowadzenia prywatnej korespondencji niezwiązanej z korzystaniem z Serwisu czy też realizacją Transakcji i wykorzystanie go to takich celów może stanowić naruszenie Regulaminu Serwisu internetowego PRZEWOZY.PL. Z powodu obowiązujących przepisów prawa, które nakazują OPERATOROWI przeciwdziałanie różnym nieuczciwym praktykom i naruszeniom prawa, OPERATOR jest uprawniony do gromadzenia danych dotyczących komunikacji dokonywanej za pośrednictwem wspomnianego powyżej formularza kontaktowego dla realizacji tych celów. OPERATOR może także analizować i blokować za pomocą specjalnego oprogramowania wiadomości przesyłane pomiędzy Użytkownikami, poprzez wspomniany powyżej formularz kontaktowy, w szczególności, jeśli mają charakter spamu (niechcianych informacji reklamowych), zawierają niedozwolone treści (np. zachętę do dokonywania przestępstw) lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników (np. mają na celu niezgodne z prawem uzyskanie hasła do Konta).

e) Dane gromadzone przez stronę WWW i urządzenia mobilne: Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo gdy stanowi to uzasadniony interes OPERATORA lub podmiotów trzecich, (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników), OPERATOR jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników. Takie dane mogą obejmować np. adres IP (czyli adres, z którego korzysta urządzenie Użytkownika wykorzystywane do dostępu do Serwisu PRZEWOZY.PL), parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik (umożliwia to poprawę np. jakość świadczonych przez OPERATORA usług), przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów, informacje o sposobie korzystania przez Użytkownika z Serwisu (jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na pliki cookies).

f) Uzupełnianie pozyskanych danych: OPERATOR jest uprawniony do uzupełniania posiadanych informacji o Użytkownikach, o dane uzyskane zgodnie z prawem od podmiotów zewnętrznych oraz na podstawie zgody Użytkownika.

g) Ankiety: Dodatkowo i tylko za zgodą Użytkownika, okazjonalnie, w drodze ankiet przesyłanych Użytkownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnianych bezpośrednio od OPERATORA, OPERATOR zbiera od Użytkowników dane demograficzne i profilowe. Dane te mogą obejmować na przykład wiek i płeć. Dane te wykorzystywane są do badania preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty OPERATORA do ich oczekiwań, jak również służą do analiz statystycznych. Udzielenie zgody na otrzymanie ankiety, jak też jej wypełnienie i odesłanie do OPERATORA jest zawsze dobrowolne, a Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet w taki sam sposób, w jaki zgodził się na ich otrzymanie.

h) Konkursy: Okazjonalnie OPERATOR może organizować konkursy. Dane osobowe Użytkowników (np. dane niezbędne do kontaktu), którzy wezmą udział w konkursie, mogą być wykorzystywane przez PRZEWOZY.PL do sprawnego przeprowadzenia konkursu, np. do powiadomienia Użytkowników o zwycięstwie.

i) Akcje promocyjne: Okazjonalnie OPERATOR może organizować akcje promocyjne. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy dobrowolnie wezmą udział w akcjach promocyjnych są przetwarzane przez OPERATORA zgodnie z przepisami prawa i w celach związanych z promocją. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach w taki sam sposób, w jaki przystąpił do konkursu lub promocji.

2. Informacje zamieszczane przez Użytkowników w Ogłoszeniach oraz opiniach nie pochodzą od OPERATORA i nie są przez OPERATORA inicjowane. Z tego powodu OPERATOR nie jest odpowiedzialny za informacje udostępniane w ramach Ogłoszeń oraz opinii. Użytkownik powinien starannie rozważyć ryzyko, które może wiązać się z takim upublicznieniem swoich danych osobowych, w szczególności adresu lub dokładnej lokalizacji. Takim ryzykiem może być na przykład możliwość zidentyfikowania Użytkownika przez inne osoby, utrata części prywatności, a w skrajnych przypadkach nawet kradzież tożsamości. W przypadku logowania się do Serwisu PRZEWOZY.PL za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej oferowanej przez podmioty, nad którymi OPERATOR nie posiada żadnej kontroli, np. Facebook Connect, OPERATOR pozyskuje dane wyłącznie w postaci adresu e-mail Użytkownika i tylko na potrzeby takiego logowania.

 

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

1. Okres przez jaki OPERATOR przetwarza dane osobowe Użytkowników jest zależny od celu przetwarzania:

a) rejestracja w Serwisie PRZEWOZY.PL – przez okres, w którym Użytkownik jest zarejestrowany/zapisany – do czasu wypisania się z Serwisu. Po tym okresie OPERATOR będzie przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach związanych z rozliczalnością działań, do czego jest zobowiązany z mocy przepisów o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń Użytkowników;

b) realizacja sprzedaży usług – przez okres realizacji umowy. Po tym okresie OPERATOR będzie przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach związanych z rozliczalnością działań, do czego jest zobowiązany z mocy przepisów o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń Użytkowników, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat;

c) udzielanie odpowiedzi na pytania – w przypadku zarejestrowanych Użytkowników Serwisu – do czasu wypisania się z Serwisu. Dla Użytkowników, którzy nie dokonali rejestracji – przez czas niezbędny dla udzielenia niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi;

d) pozyskane dane o sposobie korzystania przez Użytkowników z Serwisu PRZEWOZY.PL (za pośrednictwem plików cookies) oraz dane przetwarzane w bazie marketingowej – przez cały okres pozostawania Użytkownikiem OPERATORA – do czasu wycofania zgody, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat.

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1. OPERATOR przekazuje dane osobowe Użytkowników jedynie wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania usług, które Użytkownik zamówił. Dane osobowe Użytkowników OPERATORA może przekazać następującym zaufanym partnerom:

a) firmom świadczącym usługi dostawy i utrzymania oprogramowania bazodanowego;

b) podmiotom świadczącym dla OPERATORA usługi księgowe - w celu rozliczenia dokonywanych transakcji.

2. Dla każdego z tych celów przekazywane są jedynie te dane, które są niezbędne dla jego osiągnięcia. W celu maksymalnego zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników OPERATORA tam, gdzie to możliwe, stosuje narzędzia anonimizacji lub pseudonimizacji. W przypadku realizacji transakcji płatniczych, dane osobowe Użytkowników niezbędne dla zrealizowania płatności, są udostępniane podmiotom pośredniczącym w realizacji płatności, w tym poprzez:

a) system płatności PayU.

3. Jeżeli będzie to zgodne ze zgodą udzieloną przez Użytkownika OPERATOR może udostępniać dane osobowe Użytkowników innym serwisom internetowym prowadzonym przez PRZEWOZY.PL.
W takim przypadku każdy z Użytkowników, którego dane osobowe zostały udostępnione,
zostanie o tym szczegółowo poinformowany.

4. OPERATOR nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba że zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a) OPERATOR może współpracować z podmiotami trzecimi (np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych, albo usług analitycznych) w celu świadczenia usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników we własnym imieniu (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby OPERATORA), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz zasadom wynikającym z niniejszej Polityki Prywatności;

b) OPERATOR może udostępniać dane osobowe Użytkowników organom publicznym wspierającym OPERATORA w walce z oszustwami i nadużyciami u OPERATORA, w tym w związku
z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa lub zwalczaniem innych ewentualnych naruszeń Regulaminu PRZEWOZY.PL

5. W ramach przyjętej Polityki Prywatności OPERATOR zobowiązuje się nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na Kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach PRZEWOZY.PL.

6. Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na platformie PRZEWOZY.PL robotom internetowym, OPERATOR może ujawnić ostatni adres IP Użytkownika.

7. OPERATOR może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości
i efektywności usług świadczonych przez OPERATORA.

8. OPERATOR nie sprzedaje danych osobowych Użytkowników ani nie udostępnia ich komercyjnie podmiotom trzecim.

9. Klikając w linki zamieszczone na platformie PRZEWOZY.PL lub aplikacji mobilnej Użytkownik może zostać przekierowany do stron internetowych lub serwisów, które stanowią usługę świadczoną przez podmioty inne niż OPERATOR i tym samym znajdującą się poza jakąkolwiek pośrednią lub bezpośrednią kontrolą OPERATORA, w których proces przetwarzania, w tym gromadzenia danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty np. w polityce prywatności właściwej dla tych usług lub aplikacji.

 

SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

1. OPERATOR przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującym prawem,
w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z RODO.

2. Przy przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników OPERATORA kieruje się następującymi regułami:

a) Regułą adekwatności: Przetwarzane są tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania;

b) Regułą transparentności: Użytkownik ma prawo mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się z jego danymi osobowymi;

c) Regułą prawidłowości: OPERATOR czyni starania, aby dane osobowe Użytkowników przetwarzane w Serwisie były aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli Użytkownik stwierdzi, że jego dane osobowe nie zostały przez OPERATORA zaktualizowane lub są błędne, proszony jest o kontakt z OPERATOREM;

d) Regułą integralności i poufności: OPERATOR stosuje niezbędne środki zabezpieczające poufność
i integralność danych osobowych. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do danych osobowych oraz zabezpieczające dane osobowe przed ich utratą;

e) Regułą rozliczalności: OPERATOR dąży w swoich działaniach do umożliwienia rozliczenia się
z każdego działania dokonanego na danych osobowych.

 

RODZAJE ZBIERANYCH ZGÓD

1. OPERATOR zbiera od Użytkowników następujące zgody:

a) zgoda na komunikowanie się drogą elektroniczną i/lub telefoniczną w celach handlowych/marketingowych – obejmuje informowanie o nowościach produktowych, ofertach, przecenach, akcjach promocyjnych. Tę zgodę można wyrazić w ramach jednego z formularzy znajdujących się na stronie internetowej https://przewozy.pl lub podczas Rejestracji do Konta Użytkownika;

b) inne zgody na otrzymywanie Newsletter i komunikację telemarketingową – w ramach realizowanych akcji promocyjnych.

2. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie uzależnia możliwości korzystania przez Użytkownika
z Serwisu PRZEWOZY.PL

3. Każda osoba, która wyraziła zgodę, ma prawo wycofać ją w dowolnej chwili pisząc e-maila na adres iod@polmarket.pl lub listownie na adres: POLMARKET.PL ul. Poznańska 20B, 65-137 Zielone Góra, z dopiskiem „Dane osobowe”.

4. OPERATOR informuje, że podejmie starania aby działania związane z wycofaniem zgody odbyły się bez zbędnej zwłoki, ale w żadnym przypadku nie trwały dłużej niż jeden miesiąc. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

1. Użytkownik może realizować w stosunku do OPERATORA niżej wymienione prawa do ochrony danych osobowych, które wynikają z RODO:

1) Prawo do informacji: W sposób przejrzysty, przy użyciu prostego i zwięzłego języka OPERATOR poinformuje Użytkownika o:

• celach oraz podstawie prawnej przetwarza jego danych osobowych;

• okresie przetwarzania jego danych osobowych;

• możliwości profilowania oraz zgłoszenia sprzeciwu;

• przysługujących mu prawach: tj. prawie dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawie do sprostowania, usunięcia danych, prawie do sprzeciwu, możliwości cofnięcia zgody
w dowolnym momencie, prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

2) Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych: Użytkownik może wystąpić z prośbą,
aby OPERATOR wyeksportował z baz danych informacje o danych osobowych Użytkownika. Użytkownik ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, które przetwarza OPERATOR.
W każdej chwili Użytkownik może pobrać kopię swoich danych osobowych. Jeśli Użytkownik zdecyduje się napisać do OPERATORA, dla celów bezpieczeństwa przejdzie weryfikację i jeśli zakończy się ona pozytywnie, OPERATOR prześle Użytkownikowi kopię jego danych osobowych, zachowując adekwatne środki bezpieczeństwa.

3) Prawo do poprawiania danych: W przypadku powzięcia przez Użytkownika informacji,
że przetwarzane przez OPERATORA dane są nieprawidłowe, Użytkownik ma prawo poprosić o ich poprawienie, a OPERATOR będzie zobowiązany to zrobić, po przeprowadzeniu weryfikacji prawdziwości tych danych;

4) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: Jeżeli pomimo zastosowania się przez OPERATORA do reguły adekwatności, Użytkownik uzna, że OPERATOR przetwarza zbyt wiele danych, ma prawo zażądać, aby OPERATOR ograniczył ten zakres przetwarzania. Na prośbę Użytkownika OPERATOR ograniczy przetwarzanie danych tylko do ich przechowywania. OPERATOR przestanie wtedy wykonywać inne czynności składające się na przetwarzanie danych, np. ich udostępnianie. Dotyczy to sytuacji, gdy na przykład ktoś nieprawnie wykorzystał dane Użytkownika do rejestracji konta Użytkownika, a Użytkownik będzie ich potrzebować, aby wyjaśnić tę sytuację (w tym przypadku
w kontaktach z organami ścigania);

5) Prawo do żądania usunięcia danych: Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza prawo Użytkownika do żądania, aby OPERATOR usunął z systemów bazodanowych oraz
z dokumentacji wszelkie informacje zawierające dane osobowe Użytkownika. Nie będzie można tego jednak uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa będzie istniał obowiązek przetwarzania tych danych (np. dokumenty transakcji dla potrzeb podatkowych, zobowiązanie z tytułu rękojmi, obowiązek zapewnienia rozliczalności naszych działań). W każdym przypadku OPERATOR usunie jednak dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam, gdzie nie jest to możliwe zapewni ich pseudonimizację, dzięki czemu dane Użytkownika, które muszą zostać zachowane, będą dostępne wyłącznie dla bardzo ograniczonego kręgu osób. Użytkownik ma prawo zażądać od OPERATORA usunięcia jego danych. Jeżeli po żądaniu usunięcia danych okaże się, że OPERATOR jest zobowiązany prawnie, aby dalej przetwarzać dane osobowe Użytkownika, poinformuje Użytkownika o tym.

6) Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych: Użytkownik może poprosić OPERATORA aby wyeksportował dane, które podał w toku wszystkich kontaktów, do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych. Na prośbę Użytkownika w ciągu miesiąca otrzyma on od OPERATORA plik z danymi w powszechnie używanym formacie .csv.
W ramach tego prawa Użytkownik może także wskazać podmiot, któremu OPERATOR ma przesłać jego dane osobowe. Jeśli Użytkownik chce pobrać swoje dane z Serwisu, może to zrobić poprzez bezpośredni kontakt z OPERATOREM na adres e-mail: iod@polmarket.pl

7) Prawo do sprzeciwu odnośnie profilowania danych: Użytkownik powinien powiadomić Operatora
o tym fakcie na adres e-mail: iod@polmarket.pl oraz wylogować się ze wszystkich urządzeń i usunąć
z nich pliki cookies.

2. Niektóre podmioty zewnętrzne, które świadczą swoje usługi w Serwisie PRZEWOZY.PL umożliwiają Użytkownikom dokonanie wyboru co do wycofania zgody na gromadzenie
i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika.

3. Pliki cookies: Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików cookies w systemie Użytkownika. Więcej informacji na temat naszych dostawców usług analitycznych znajdziesz w naszej Polityce plików cookies.

4. Jeżeli Użytkownik uzna, że OPERATOR w jakikolwiek sposób naruszył reguły przetwarzania jego danych osobowych to ma prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W ramach wykonania tego uprawnienia Użytkownik powinien podać pełny opis sytuacji wraz ze wskazaniem jakie działanie uznaje za naruszające jego prawa lub wolności.

5. Realizacja praw Użytkownika jest co do zasady bezpłatna. Użytkownik nie będzie musiał wnosić opłaty za realizację prawa dostępu do swoich danych osobowych (lub za realizację jakichkolwiek innych praw). OPERATOR może jednak pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, jeśli żądanie Użytkownika jest w oczywisty sposób nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na ich ustawiczny charakter. W takich przypadkach OPERATOR może również odmówić spełnienia żądania Użytkownika.

6. OPERATOR dokłada starań, aby odpowiedzieć na wszystkie prawnie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca. Jeśli żądanie Użytkownik jest szczególnie skomplikowane lub Użytkownik złożył kilka żądań ich rozpoznanie może zająć więcej czasu, niż miesiąc. W takim wypadku OPERATOR Użytkownika o wydłużeniu terminu i zapewni bieżące informacje dotyczące realizacji żądania Użytkownika.

 

BEZPIECZEŃSTWO

1. Wszystkie zbierane przez OPERATORA dane chronione są przy użyciu niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane
z OPERATOREM, zaufani partnerzy oraz zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi osobowymi zgodnie z przyjętymi przez OPERATORA wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

2. Wszystkie informacje, które otrzymujemy na temat Użytkowników, OPERATOR przechowuje na odpowiednio zabezpieczonych serwerach. OPERATOR wdrożył także odpowiednie oraz niezbędne środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Użytkowników.

3. OPERATOR stale ocenia stopień bezpieczeństwa w ramach swojej sieci oraz monitoruje wewnętrzne regulacje i procedury zaprojektowane po to, by chronić dane osobowe Użytkowników przed przypadkową lub niezgodną z prawem utratą, dostępem lub ujawnieniem.

4. OPERATOR identyfikuje możliwe do przewidzenia ryzyka dla bezpieczeństwa sieci oraz minimalizuje zagrożenia dla bezpieczeństwa, w tym przez dokonywanie oceny ryzyka i regularne testy.

5. Usługi świadczone przez OPERATORA nie są skierowane do dzieci poniżej 16 roku życia
i OPERATOR świadomie nie pozyskuje informacji na ich temat. Jeśli OPERATOR stwierdzi, że osoba poniżej 16 roku życia dostarczyła swoje dane osobowe, natychmiast je usunie.

 

ZMIANA POSTANOWIEŃ

1. Polityka Prywatności może być przez OPERATORA zmieniana lub aktualizowana.

2. Wszelkie zmiany zostaną zamieszczone na stronie internetowej https://przewozy.pl, a dodatkowo OPERATOR poinformuje Użytkowników za pośrednictwem wiadomości e-mail lub za pośrednictwem Serwisu.

3. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na dokonane przez OPERATORA zmiany, może dokonać zamknięcia swojego konta wchodząc w jego ustawienia i wybierając opcję zamknięcia konta.

 

ZAŁĄCZNIK IV REGULAMINU PRZEWOZY.PL

Polityka Prywatności plików cookies

 

Niniejszy dokument stanowi integralną część Regulaminu Serwisu internetowego PRZEWOZY.PL

Serwis PRZEWOZY.PL nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 

INFORMACJE OGÓLNE

1. Polityka plików cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika poprzez stronę internetową https://przewozy.pl prowadzoną przez POLMARKET.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą
w Zielonej Górze przy ul. Poznańskiej 20B, 65-137 Zielona Góra, zwaną dalej „OPERATOREM”,

2. Definicje:

a) Administrator - oznacza firmę POLMARKET.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Poznańskiej 20B, 65-137 Zielona Góra, wpisana
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000742570,NIP: 9731059426, REGON 380872518, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji na urządzeniach Użytkownika.

b) Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane
i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu;

c) Cookies Administratora - oznacza cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu;

d) Cookies Zewnętrzne - oznacza cookies zamieszczane przez partnerów Administratora za pośrednictwem strony internetowej Serwisu;

e) Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy działającą w domenie https://przewozy.pl;

f) Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu;

g) Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem Serwisu PRZEWOZY.PL i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3. Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem plików cookies jest możliwe na podstawie wyrażenia przez Użytkownika zgody. Standardowo przeglądarki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci domyślnie zezwalają na umieszczanie plików cookies na takim Urządzeniu, a tym samym na zbieranie informacji o Użytkowniku. W ustawieniach przeglądarki internetowej zgoda wyrażona na korzystanie z plików cookies może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4. Wobec Użytkownika korzystającego ze strony internetowej https://przewozy.pl, Serwis stosuje pliki cookies umożliwiające identyfikację przeglądarki lub urządzenia Użytkownika. Pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych. Niektóre jednak informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą zostać powiązane
z konkretną osobą, a tym samym zostać uznane za dane osobowe. Dane te są szyfrowane co uniemożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym.

 

RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES

1. Stosowane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika.
W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie do każdego Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje trzy typy plików cookies:

a) Cookies sesyjne (session cookies): są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane
z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Otrzymane informacje dzięki wykorzystywaniu tego rodzaju cookies pomagają analizować ruch sieciowy, umożliwiają identyfikację i rozwiązywanie problemów technicznych oraz umożliwiają łatwiejsze poruszanie się po Serwisie;

b) Cookies stałe (persistent cookies): są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies stałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;

c) Cookies reklamowe – pomagają dostarczać Użytkownikowi odpowiednie reklamy oraz umożliwiają badanie efektywności kampanii marketingowych reklamodawców poprzez analizowanie tego, w jaki sposób Użytkownik reaguje na kierowaną do niego reklamę.

d) Cookies podmiotów zewnętrznych – (third parties cookies) – to informacje pochodzące np.
z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług współpracujących z Serwisem. Ten rodzaj cookies pozwala dostosowywać reklamy – dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być bezpłatne – do preferencji i zwyczajów Użytkowników.

3. Dodatkowo, w Serwisie wykorzystywane są także sygnalizatory www (ang. web beacons),
które stanowią małe elementy graficzne (zwane także jako „piksele śledzące” albo „czyste GIF-y”), używane razem z plikami cookies do identyfikacji Użytkowników oraz ich zachowania.

4. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub aplikacji, w tym stron lub aplikacji partnerów biznesowych Serwisu. Strony internetowe innych podmiotów również mogą wykorzystywać pliki cookies. OPERATOR nie ma wpływu na strony internetowe podmiotów trzecich i nie jest odpowiedzialni za pliki cookies, które zbierają lub do których mają dostęp. Klikając na odnośnik lub aplikację, należy pamiętać, że każda z nich ma własną politykę cookies. Z tego powodu prosimy, aby przed rozpoczęciem korzystania z innych stron internetowych lub aplikacji Użytkownik zapoznał się z ich politykami cookies.

 

CELE W JAKICH WYKORZYSTYWANE SĄ COOKIES

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies Administratora w następujących celach:

1.1. Konfiguracji serwisu:

a) dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacja korzystania ze strony internetowej Serwisu;

b) rozpoznanie urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

c) zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np.
w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;

d) zapamiętanie historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści;

e) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej.

2.2. Uwierzytelniania użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w tym Serwisie:

a) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

b) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

c) optymalizacja i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Serwis.

3.3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności strony internetowej:

a) dostosowania zawartości strony internetowej Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowej Serwisu.

4.4. Zapamiętania lokalizacji Użytkownika:

a) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

5.5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności:

a) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

6.6. Świadczenia usług reklamowych:

a) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam, usług i produktów firm trzecich.

7.7. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

2. Administrator wykorzystuje pliki cookies zewnętrzne w następujących celach:

a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

1. Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA];

b) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:

1. Google AdWords [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA];

c) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

1. plus.google.com - [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA];

2. Facebook.com - [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii];

3. Za pomocą plików cookies i Google Analytics stosowanej na stronie internetowej https://przewozy.pl możliwe jest zapoznawanie się z preferencjami Użytkownika (profilowanie). Analiza zachowań w Serwisie umożliwia zrozumienie zwyczajów i oczekiwań Użytkownika oraz dostosowanie ich do potrzeb i zainteresowań Użytkownika. Dzięki temu możliwe jest nie tylko prezentowanie Użytkownikowi reklam dopasowanych do ich preferencji, ale również tworzenie i prezentowanie Użytkownikowi dostosowanych do niego ofert czy rabatów niedostępnych dla innych osób.

4. Podmioty trzecie takie jak sieci reklamowe i dostawcy usług zewnętrznych, zajmujący się np. analizą ruchu w sieci, mogą wykorzystywać pliki cookies oraz narzędzia software development kits (SDKs) lub inne pokrewne technologie do zbierania informacji na temat wizyty Użytkownika w Serwisie. Poniżej przedstawiamy listę podmiotów trzecich, którym umożliwiamy zapisywanie cookies lub innych technologii na urządzeniu Użytkownika:

a) Dostawcy usług analitycznych: Współpracujemy z różnymi dostawcami usług analitycznych takimi jak: Google Analytics oraz Facebook Analytics, którym umożliwiamy wykorzystywanie cookies, SDKs i innych pokrewnych technologii. Więcej informacji na temat tego jak Google i Facebook wykorzystują dane Użytkowników, dostępne jest pod linkiem:

 

https://www.google.com/policies/technologies/partner-sites/

https://www.facebook.com/about/privacy/update

b) Partnerzy reklamowi:

Partnerami reklamowi są:

1. Portal Ereklama

2. AdAwards

3. Google (Google Adsense)

i mogą oni używać cookies reklamowych w celu wyświetlania reklam, które ich zdaniem będą dla Użytkownika najbardziej interesujące oraz w celu mierzenia efektywności takich reklam w Serwisie;

c) Wtyczki („plug-ins”) podmiotów trzecich: Serwis wykorzystuje także wtyczki („plug-ins”) podmiotów trzecich w formie przycisków Udostępnij w serwisie Facebook, Twitter i Whatsapp. Za pomocą tego przycisku można udostępnić Ogłoszenia w serwisach podmiotów trzecich, pod warunkiem, że Użytkownik jest zalogowany w tych serwisach. Podmioty trzecie mogą być w stanie połączyć aktywność Użytkownika w Serwisie z kontem, które posiada w ich portalach. Dlatego należy przed kliknięciem w przycisk Udostępnij uważnie zapoznać się z politykami prywatności podmiotów trzecich.

 

MOŻLIWOŚCI OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień dotyczące plików cookies Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies
w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu plików cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym można znaleźć w podręczniku użytkownika/instrukcji obsługi danego telefonu lub urządzenia mobilnego.

3. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

4. Należy pamiętać, że rezygnacja z plików cookies będzie dotyczyła wyłącznie konkretnej przeglądarki. Oznacza to, że te same działania będą musiały zostać podjęte w przypadku każdej innej przeglądarki używanej na tym samym lub innym urządzeniu.

5. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji
w przeglądarce internetowej, której używa:

a) Mozilla Firefox - https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek

b) Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

c) Microsoft IE / EDGE - https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

d) Opera - https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/

 

ZMIANA POSTANOWIEŃ

1. Polityka Prywatności plików cookies może być przez OPERATORA zmieniana lub aktualizowana.

2. Wszelkie zmiany zostaną zamieszczone na stronie internetowej https://przewozy.pl, a dodatkowo OPERATOR poinformuje Użytkowników za pośrednictwem wiadomości e-mail lub za pośrednictwem Serwisu.

3. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na dokonane przez OPERATORA zmiany, może dokonać zamknięcia swojego konta wchodząc w jego ustawienia i wybierając opcję zamknięcia konta.

 

DANE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące zakresu Polityki plików cookies należy kierować za pomocą kontaktu mailowego pod adresem iod@polmarket.pl.

 

ZAŁĄCZNIK V REGULAMINU PRZEWOZY.PL

Cennik

 

§1

Promowanie Ogłoszeń lub kierowców

1. Użytkownik może publikować Ogłoszenia w Serwisie. Opłata za publikowanie Ogłoszeń występuje w postaci przedpłaty na poczet dzierżawy wirtualnej przestrzeni w serwisie.

2. Wykupiony pakiet jest ważny przez miesiąc i pozwala na jednoczesne promowanie określonej ilości Ogłoszeń.

3. Ogłoszenia zawieszone nie zmniejszają limitu możliwych do promowania Ogłoszeń - przestrzeń zajmują jedynie aktywne Ogłoszenia.

 

§2

Pakiety Wyróżnień

1. Użytkownik ma możliwość promowania określonego przewozu lub określonego kierowcy za pomocą Wyróżnienia, które polega na:

a) wyświetlaniu przewozu na liście promowanych przewozów,

b) promowaniu Konta, wówczas wyświetlana jest nazwa firmy lub imię kierowcy wraz z logo.

2. Użytkownik ma możliwość wybrania opcji Wyróżnienia zanim Ogłoszenie zostanie opublikowane
w Serwisie lub po opublikowaniu Ogłoszenia.

3. Okres trwania wyróżnienia Ogłoszenia rozpoczyna się z momentem aktywowania Wyróżnienia lub Pakietu Wyróżnień i trwa do momentu zakończenia emisji Ogłoszenia.

4. Usunięcie Ogłoszenia lub anulowanie Wyróżnienia lub Pakietu Wyróżnień przed zakończeniem okresu emisji powoduje brak możliwości wznowienia i ponownego wyróżnienia usuniętego lub zakończonego Ogłoszenia w ramach tego samego Wyróżnienia lub Pakietu Wyróżnień.

 

Cennik opublikowania Ogłoszenia

Liczba opublikowanych OGŁOSZEŃ

Koszt pojedynczego OGŁOSZENIA

Koszt PAKIETU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cennik pakietu wyróżnień

 

1 dzień

3 dni

5 dni

7 dni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK VI REGULAMINU PRZEWOZY.PL

 

………………………………

 (Miejscowość, data)

Dane Użytkownika:

…………………………………..

(Imię, nazwisko)

…………………………………..

…………………………………..

(Adres)

Adresat:

POLMARKET.PL spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ul. Poznańska 20b

65-137  Zielona Góra

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

 Składam reklamację w związku z korzystaniem z Serwisu PRZEWOZY.PL.

Adres e-mail powiązany z Kontem:  …………………………………………….........................

Adres URL Ogłoszenia lub inna treść umożliwiająca rozpoznanie przedmiotu reklamacji: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji: ……………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sprecyzowane żądanie: …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Serwisu i niniejszego formularza.

                                                                                               …….………………………………………..

(Podpis Użytkownika)