REGULAMIN SERWISU PRZEWOZY.PL

Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest zdefiniowanie zasad dostępu oraz użytkowania Serwisu Przewozy.pl. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi. Przewozy.pl nie jest stroną jakichkolwiek porozumień, umów lub relacji umownych jakiejkolwiek natury pomiędzy Użytkownikami Serwis.

§1

Definicje

1. Operator - POLMARKET.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,
z siedzibą w Zielonej Górze (65-137) przy ulicy Poznańskiej 20B, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000742570, numer NIP: 9731059426.

2. Serwis - internetowy serwis z Ogłoszeniami pod nazwą PRZEWOZY.PL, prowadzony przez Operatora, przeznaczony do publikowania i przeglądania Ogłoszeń, udostępniony pod adresem https://przewozy.pl/.

3. Ogłoszenie - sporządzona i opublikowana przez Użytkownika w Serwisie treść mająca na celu komunikację z innym Użytkownikiem dotyczącym ustalenia przewozu, zlecenia przewozu itp., na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

4. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa przyznaje zdolność sądową, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto.

5. Internauta - osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu i nie założyła Konta.

6. Konto - część Serwisu, która umożliwia Użytkownikowi wykonywanie czynności w ramach Serwisu, w zakresie uprawnień przyznanych przez Regulamin.

7. Podgląd użytkownika – publiczny profil Użytkownika w którym widoczne są dodane Ogłoszenia przez niego ogłoszenia i otrzymane opinie.

 

§2

Korzystanie z Serwisu

1.  Serwis umożliwia Użytkownikom zamieszczanie i wyświetlanie Ogłoszeń oraz wzajemną interakcję między sobą. Ogłoszenia mogą być również wyświetlane przez osoby, które nie są zarejestrowane w Serwisie.

2. Zamieszczenie Ogłoszenia lub przeprowadzenie rezerwacji transportu wymaga wcześniejszego zostania Użytkownikiem poprzez założenie Konta.

3. Dostęp do Serwisu możliwy jest tylko dla pełnoletnich Użytkowników. Serwis wymaga od Użytkownika potwierdzenia wieku poprzez zaznaczenie okienka w którym potwierdza, że ukończył 18 lat.

4. Dostęp do Serwisu wymaga korzystania z urządzenia komunikującego się z internetem i wyposażonego w przeglądarkę internetową.

5. Ogłoszenia widoczne są dla wszystkich Internautów i Użytkowników. Przy każdym Ogłoszeniu w Serwisie znajduje się komunikator, który umożliwia tylko zalogowanym Użytkownikom przesyłanie wiadomości w celu ustalenia szczegółów dotyczących przewozu.

6. Użytkownik sporządzą treść Ogłoszenia samodzielnie, zgodnie ze stanem rzeczywistym i odpowiada w całości za opublikowaną treść. Ogłoszenie nie może naruszać przepisów prawa, w tym dóbr osobistych innych osób czy też ich praw autorskich.

7. Pobieranie, edytowanie, publikowanie i korzystanie na jakichkolwiek innych polach eksploatacji
z udostępnionych w Serwisie zawartości bez zgody Operatora, niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, naruszając interesy Operatora oraz powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione.

8. Zabrania się pozyskiwania zasobów Serwisu w celu ich dalszego wykorzystywania,
za pośrednictwem oprogramowania do web scrappingu lub web parsingu. Zezwala się na niniejsze działanie wyłącznie w sposób wskazany przez Operatora w Serwisie.

9. Strona nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie akceptuje roszczeń za treść i aktywności dokonywanych na innych witrynach internetowych, informacjach zamieszczanych w innym miejscu niż regulamin i polityka prywatności Strony.

10. W przypadku nieważności któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 

§3

Konto Użytkownika

1. Konto można utworzyć wypełniając formularz rejestracyjny, akceptując Regulamin oraz Politykę Prywatności, a następnie aktywując Konto otwierając link aktywacyjny przesłany na podany
w formularzu adres e-mail;

2. Z chwilą utworzenia Konta dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie bezterminowego świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

3. Użytkownik może założyć i korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie.

4. Użytkownik korzystając z Konta ma możliwość dostępu do m.in.:

a) listy swoich przewozów (z podziałem na aktywne i zakończone),

b) listy swoich zleceń (z podziałem na aktywne i zakończone),

c) listy zarezerwowanych miejsc,

d) listy otrzymanych rezerwacji (od innych użytkowników na swoje przewozy),

e) listy złożonych ofert,

f) listy otrzymanych ofert,

g) listy swoich samochodów,

h) listy swoich kierowców,

i) zakładki: Moje dane,

j) listy otrzymanych opinii,

k) opcji: zmień hasło.

5. Użytkownik ma możliwość resetu hasła do Konta wybierając opcję „Zapomniałem hasła” w panelu logowania. Po kliknięciu w link wysłany na powiązany z Kontem adres e-mail, Użytkownik powinien wpisać nowe hasło, którego chce używać do logowania się do Konta. Link do zmiany hasła jest aktywny 24 godziny od wygenerowania. Po wygaśnięciu linku niezbędne jest powtórzenie procesu resetu hasła.

6. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto i tym samym wypowiedzieć umowę
z Operatorem korzystając z opcji
„Skasuj konto”. Po wyborze tej opcji Użytkownik otrzymuje wiadomość email z linkiem do potwierdzenia usunięcia konta, lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie korzystając z adresu e-mail powiązanego z Kontem, na adres: kontakt@przewozy.pl. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika nie wiąże się ze zwrotem przez Operatora należności za aktywowane w Serwisie usługi.

7. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia wskazanej w §3. ust. 2 umowy odstąpić od niej bez podania przyczyny. Sposób odstąpienia od umowy, wraz ze wzorem formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, zawarte są w pouczeniu, które stanowi Załącznik II do Regulaminu. Jeżeli Ogłoszenie Użytkownika zostało już opublikowane, nie jest możliwe odstąpienie od Umowy w części dotyczącej tego Ogłoszenia, z uwagi na to, iż doszło już do wykonania usługi przez Operatora. Odstąpienie od Umowy, złożone przez Użytkownika po opublikowaniu Ogłoszenia, oznacza usunięcie Konta i wówczas ponowne opublikowanie Ogłoszenia przez Użytkownika wymaga ponownego założenia Konta.

8. Użytkownik chcąc usunąć Konto może skorzystać z jednego ze sposobów:

a) Usunięcie Konta po zalogowaniu - Użytkownik powinien zalogować się do swojego Konta i wybrać zakładkę Ustawienia Konta, a następnie kliknąć w opcję „Skasuj konto”. Ostatnim etapem jest kliknięcie w link potwierdzający usunięcie Konta, wysłany na adres e-mail powiązany z Kontem;

b) Wysłanie do Operatora oświadczenia wskazanego w §3 ust. 8;

c) Wysłanie do Operatora oświadczenia wskazanego w §3 ust. 9.

9. Konto zostaje usunięte natychmiast po kliknięciu przez Użytkownika w link wskazany w §3 ust. 10 lit. a). Operator ma 14 dni na usunięcie Konta po otrzymaniu oświadczeń wskazanych w §3 ust. 8 lub ust. 9. Usunięcie Konta wiąże się z usunięciem jego wszelkich składników, m.in opublikowanych przez Użytkownika Ogłoszeń i dostępnych w Koncie plików z fakturami VAT.

 

§4

Publikowanie i edycja Ogłoszeń

1. Publikacja Ogłoszeń w Serwisie jest odpłatne na zasadach określonych w załączniku nr V niniejszego regulaminu.

2. Opublikowanie Ogłoszenia w Serwisie wymaga:

1) założenia Konta,

2) uzupełnienia danych profilowych

3) umieszczenia treści Ogłoszenia (wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe).

3. Użytkownik będący kierowcą, który posiada ważny dokument prawa jazdy publikując Ogłoszenie powinien wpisać:

a) tytuł ogłoszenia,

b) miejsce wyjazdu,

c) miejsca pośrednie w których może się zatrzymać,

d) miejsce docelowe,

e) opis (np. informacje nt. trasy),

f) datę wyjazdu,

g) cenę za przejazd,

h) swój samochód (marka, model, typ samochodu, informację czy wolno palić w samochodzie),

i) dane kierowcy (imię, telefon),

j) dodatkowe parametry (w zależności od kategorii).

4. Użytkownik może zamieszczać Ogłoszenia jedynie, jeśli spełnia łącznie wszystkie określone poniżej warunki:

a) posiada ważne prawo jazdy;

b) zamieszcza Ogłoszenia dotyczące wyłącznie pojazdów, których jest właścicielem lub z których korzysta za wyraźną zgodą ich właściciela, a w każdym przypadku, do których wykorzystania jest uprawniony w celu odbywania wspólnych przejazdów;

c) jest i pozostaje głównym kierowcą pojazdu stanowiącego przedmiot Ogłoszenia;

d) pojazd stanowi przedmiot ważnej polisy ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia osób trzecich;

e) nie ma żadnych przeciwwskazań medycznych w odniesieniu do prowadzenia pojazdów;

f) pojazd, który zamierza wykorzystać w celu realizacji Przejazdu to samochód osobowy posiadający 4 koła i maksymalnie 7 miejsc;

g) nie zamierza zamieścić innego ogłoszenia dotyczącego tego samego Przejazdu w Serwisie;

h) nie oferuje większej liczby miejsc, niż ich liczba dostępna w jego pojeździe;

i) wszystkie oferowane Miejsca są wyposażone w pasy bezpieczeństwa, nawet jeśli pojazd został zatwierdzony do ruchu z miejscami nieposiadającymi pasów bezpieczeństwa;

j) korzysta z pojazdu znajdującego się w dobrym stanie, spełniającego wszystkie obowiązujące przepisy prawa i praktyki, a w szczególności posiadającego ważny certyfikat kontroli technicznej (potwierdzający, że pojazd nadaje się do jazdy).

5. Użytkownik dodający Ogłoszenie o przewozie może na własnym profilu dodać swoje przewozy i kierowców. Może też to zrobić podczas publikacji Ogłoszenia. Po wyborze kierowcy w podglądzie Ogłoszenia będzie wyświetlać się jego imię i pod przyciskiem „kontakt” - numer telefonu. Po wyborze samochodu w podglądzie Ogłoszenia wyświetlać się będą: marka i model, typ i informacja czy w samochodzie wolno palić.

6. Użytkownik szukający transportu może skorzystać z wyszukiwarki na stronie głównej Serwisu wpisując lub wybierając kategorię, miejsce wyjazdu cel swojej podróży, datę i ilość wolnych miejsc
(o ile ma to być przewóz osób).

7. Użytkownik szukający transportu może ponadto dodać zlecenie wpisując:

a) tytuł ogłoszenia,

b) miejsce wyjazdu (lub nadania przesyłki – w zależności od kategorii),

c) miejsce docelowe,

d) datę,

e) opis swojej przesyłki,

f) propozycja ceny za przewóz.

8. Po opublikowaniu zlecenia, Użytkownik czeka na Oferty od kierowców. Ofertę może odrzucić lub zaakceptować.

9. Publikacja Ogłoszenia w kategorii „przewóz osób” umożliwia Użytkownikowi szukającemu transportu rezerwację miejsca w pojeździe. Kierowca może potwierdzić rezerwację lub ją odrzucić.

10. W przypadku publikacji Ogłoszenia dotyczącego przewozu mebli, zwierząt, palet, paczek lub pojazdów zamiast potwierdzenia rezerwacji określonego w § 4 ust. 7 niniejszego regulaminu dostępny jest przycisk „Kontakt”, który po kliknięciu pokaże numer telefonu do Kierowcy.

11. W dzień danego transportu na koncie poszukującego kierowcy (jeżeli zarezerwował miejsce lub znalazł kierowcę na przewóz w innej kategorii) w odpowiednim miejscu pojawia się przycisk „Dodaj opinię”. Użytkownik w skali od 1-5 może ocenić Kierowcę i może napisać kilka zdań. Opinie i średnia oceny wyświetla się w Podglądzie Użytkownika.

12. Użytkownik ponosi we własnym zakresie pełną odpowiedzialność za treść Ogłoszenia zamieszczanego w Serwisie. W związku z powyższym, Użytkownik oświadcza, że wszystkie informacje zamieszczone w jego Ogłoszeniu są prawidłowe i prawdziwe oraz zobowiązuje się do realizacji Przejazdu na warunkach określonych w tym Ogłoszeniu.

13. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego przejazdu. Ten sam przejazd w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia.

14. Operator przewiduje możliwość weryfikowania wybranych przez siebie Ogłoszeń. Operator zastrzega prawo do Zawieszenia Ogłoszenia, jeżeli te nie jest zgodne z postanowieniami Regulaminu. Zasady zawieszania Ogłoszeń zostały określone w §6 Regulaminu.

15. W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik ma możliwość edytowania jego treści.

16. Ogłoszenie po zakończeniu okresu emisji (do daty planowego przewozu) lub, gdy Użytkownik zakończy je przed końcem okresu emisji, zostaje oznaczone w Koncie jako „zakończone” i nie będzie dłużej widoczne dla innych Użytkowników korzystających z Serwisu.

17. Poza wskazanymi do tego polami, Użytkownik nie może umieszczać w treści Ogłoszenia (w formie tekstowej oraz graficznej) jakichkolwiek informacji kontaktowych i informacji odsyłających do innych serwisów.

§5

Odpowiedzialność

1. Użytkownik sam sporządza Ogłoszenie, a Operator nie ingeruje w jego formę i treść, z zastrzeżeniem postanowień szczególnych Regulaminu.

2. Zabrania się publikowania Ogłoszeń, których przedmiotem są usługi naruszające obowiązujące przepisy prawa i postanowienia Regulaminu.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za oferowane przez Użytkownika usługi. Użytkownik jest odpowiedzialny za treść udostępnionej przez niego informacji.

4. Wszelkie roszczenia dotyczące usług zamieszczonych w Serwisie należy kierować do Użytkowników. Operator nie jest stroną lub organem rozstrzygającym spory powstałe wskutek umowy zawartej ewentualnie pomiędzy Użytkownikami. Zaleca się zawarcie jakiejkolwiek umowy w formie pisemnej bezpośrednio z Użytkownikiem.

5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ustalenie szczegółów przejazdu z drugim Użytkownikiem i przyjmuje na siebie ryzyko dotyczące możliwości anulowania, modyfikacji szczegółów Przejazdu i braku zapłaty udziału w kosztach.

6. Operator nie jest odpowiedzialny za:

1) działanie siły wyższej,

2) awarię urządzeń i systemów informatycznych na które nie ma wpływu,

3) treść korespondencji prowadzonej przez Użytkowników,

4) rzeczywisty stan oferowanych przez Użytkowników usług.

 

§6

Zawieszenie Ogłoszenia i Konta

1. Jeżeli Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, to Operator ma prawo do zawieszenia Ogłoszenia lub zawieszenia Konta.

1) Ogłoszenie może zostać zawieszone jeżeli zawiera:

a) odwołania do innych serwisów,

b) wulgaryzmy lub treści propagujące nienawiść,

c) treści pornograficzne,

d) treści naruszające prawa autorskie,

e) treści godzące w dobre imię lub interesy Operatora lub Serwisu,

f) treści niezgodne z prawem,

g) treści, które mogą zostać uznane za próbę oszustwa lub wyłudzenia,

h) nieprawdziwe dane kontaktowe,

i) treści o charakterze reklamowym, dotyczących usług finansowych, ubezpieczeniowych,

2) Konto może zostać zawieszone jeżeli naruszenia wskazane w §6 ust. 1 pkt 1) występują w Koncie Użytkownika, poza treścią Ogłoszenia (np. w danych firmy).

2. Użytkownik zostaje powiadomiony o zawieszeniu Konta lub Ogłoszenia wiadomością przesłaną na adres e-mail powiązany z Kontem. Powiadomienie również jest dostępne w wiadomościach systemowych Użytkownika.

3. Zawieszenie Ogłoszenia powoduje, że Ogłoszenie te nie jest widoczne w Serwisie, a Użytkownik jest obowiązany do naprawy naruszenia związanego z Ogłoszeniem.

4. Zawieszenie Konta powoduje, że wszystkie Ogłoszenia zawieszonego Użytkownika są niewidoczne, a w Koncie wyłączono następujące funkcjonalności:

1) moduł wiadomości,

2) dodawanie nowych Ogłoszeń,

3) dokonywanie zakupów,

5. Użytkownik korzystając z zawieszonego Konta jest uprawniony do:

1) edycji treści Ogłoszeń,

2) usuwania Ogłoszeń,

3) zmiany treści w zakładkach “Dane firmy” i “Ustawienia Konta”.

6. Użytkownik, który edytował lub usunął wadliwe Ogłoszenie lub naprawił inne naruszenie w Koncie, powinien kliknąć w dostępny w Koncie przycisk “Zweryfikuj Konto”. Po kliknięciu w przycisk, Operator w terminie do 7 dni zweryfikuje Konto i jeżeli weryfikacja będzie pomyślna, wtedy Konto lub Ogłoszenie zostaną przywrócone.

7. Jeżeli weryfikacja Konta nie przebiegnie pomyślnie, wtedy Operator poinformuje o tym Użytkownika za pośrednictwem wiadomości przesłanej na powiązany z Kontem adres e-mail i wezwie do ponownej naprawy naruszenia.

8. Użytkownik może w ramach społecznej kontroli publikowanych treści zgłosić Ogłoszenie, które jego zdaniem narusza postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa.

9. Zgłoszenie o którym mowa w §6 ust. 8 powinno nastąpić przez kliknięcie w Ogłoszeniu przycisku „Zgłoś naruszenie” i wybranie z listy lub wpisanie powodu naruszenia.

 

§7

Polityka Prywatności

Serwis realizuje Politykę Prywatności na zasadach określonych w Załączniku III do Regulaminu.

 

§8

Polityka prywatności plików ,,cookies”

Serwis realizuje Politykę Prywatności plików ,,cookies” na zasadach określonych w Załączniku IV do Regulaminu.

 

§9

Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy przez Operatora usługi Użytkownik może zgłaszać w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia.

2. Reklamację można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@przewozy.pl lub w formie listu tradycyjnego wysłanego na adres Operatora.

3. Wymogiem formalnym niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji jest skorzystanie z formularza stanowiącego Załącznik VI Regulaminu lub sporządzenie reklamacji zawierającej w treści łącznie przynajmniej:

- imię i nazwisko Użytkownika,

- adres e-mail Użytkownika powiązany z Kontem,

- adres URL Ogłoszenia lub inna treść umożliwiająca rozpoznanie przedmiotu reklamacji,

- okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji,

- sprecyzowane żądanie.

4. Operator wzywa Użytkownika do uzupełnienia braków formalnych, które są niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, jeżeli w treści reklamacji nie wskazano informacji określonych w §9 ust. 3 Regulaminu.

5. Operator rozpoznaje prawidłowo złożoną i spełniającą wymogi formalne reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Operator powiadomi Użytkownika o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

 

§10

Postanowienia końcowe

1. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest w Serwisie. Regulamin wysyłany jest do Użytkownika po założeniu Konta na wskazany w procesie rejestracji adres e-mail, oraz po każdej zmianie Regulaminu na adres e-mail Użytkownika powiązany z Kontem.

2. Operator informuje o zmianie Regulaminu umieszczając informację w Serwisie. Zmiany
w Regulaminie wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym niż 7 dni od dnia umieszczenia informacji w Serwisie. Zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do Ogłoszeń opublikowanych przed wejściem w życie zmian Regulaminu.

3. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem jest prawo polskie, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Właściwymi sądami do rozpoznawania spraw związanych
z zawartą przez strony umową są polskie sądy powszechne.

4. Użytkownicy, którzy są konsumentami mogą skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Polubownym Sądem Konsumenckim w Zielonej Górze. Użytkownik może zapoznać się ze sposobem skorzystania z ww. pozasądowego trybu za pośrednictwem strony internetowej www.uokik.gov.pl.

5. Pytania dotyczące obsługi i funkcjonowania Serwisu należy kierować na adres e-mail kontakt@przewozy.pl.

 

Lista załączników:

I. Faktury w wersji elektronicznej

II. Formularz odstąpienia od umowy

III. Polityka prywatności

IV. Polityka prywatności plików „cookies”

V. Cennik

VI. Formularz reklamacyjny

 

ZAŁĄCZNIK I REGULAMINU PRZEWOZY.PL

Faktury w wersji elektronicznej

 

1. Użytkownik chcąc otrzymywać faktury zobowiązany jest do wprowadzenia niezbędnych danych w Koncie.

2. Faktura jest wystawiana automatycznie po dokonaniu płatności.

3. Użytkownik ma dostęp do Faktur za pośrednictwem Konta, w formacie PDF (Portable Document Format). Faktury wysyłane są do Użytkownika w formacie PDF automatycznie po dokonaniu płatności, na powiązany z Kontem adres e-mail.

4. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji w Koncie danych wskazanych w pkt. 1 Załącznika I, bez zbędnej zwłoki po ich każdej zmianie.

5. Faktury w Koncie dostępne są na okres tożsamy z okresem funkcjonowania Serwisu.

6. Użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie Faktur drogą elektroniczną.

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK II REGULAMINU PRZEWOZY.PL


………………………………

(Miejscowość, data)

Dane Użytkownika:

…………………………………..

(Imię, nazwisko)

…………………………………..

…………………………………..

(Adres)

Adresat:

POLMARKET.PL spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ul. Poznańska 20b

65-137 Zielona Góra

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Ja ................................................ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy z dnia ………………… o świadczenie usług w ramach Serwisu PRZEWOZY.PL.

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (utworzenia Konta) Użytkownik będący konsumentem może od niej odstąpić bez podawania przyczyny. W celu odstąpienia od umowy, wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail kontakt@przewozy.pl, lub w formie listu tradycyjnego wysłanego na adres Operatora. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, gdy Operator w pełni wykonał usługę tj. gdy opublikowano Ogłoszenie.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Serwisu i niniejszego formularza.

 

 

 

………………………………………..

(Podpis Użytkownika)